Wat met rampscenarios

Voorkomen is beter dan genezen

Wat met rampscenario’s?

Door extreme klimatologische omstandigheden zoals de zondvloed van mei-juni 2016 kan uit de kalender iets wegvallen, bv. door de droogte in mei 2017 is de opbrengst aan pastinaak wat minder waardoor hij in februari 2018 al op is. Dit behoort tot het ‘gedeeld risico’ van de hele CSA. Door de veelheid aan teelten zijn er zeker ook teelten zijn die het door de droogte in mei heel goed gedaan hebben (doordat onkruidbestrijding in droge grond makkelijker is). Dit compenseert dan het tekort in de andere teelt.

Uiteraard probeert Birgit door keuzes in de bedrijfsvoering ook zo goed mogelijk te anticiperen op extreme omstandigheden, en volgt de cvba met de nodige investeringen.

Zo heeft de hele cvba ingestemd met investeringen voor de opvang van 500m³ regenwater van het dak van het naburige bedrijf Xeikon-Accentis. Die ‘hemelwaterbuffer’ is er nu nog niet maar er kan in de toekomst dus zeker optimaal beregend worden in geval van droogte op de vers gezaaide teelten.

De zondvloed van 2016 was ook erg leerrijk: het kleine groente akkertje lag vooraan op het veld, dat blijkbaar het natst was. Hogerop waren de teelten veel beter geslaagd. En de zondvloed maakte heel erg duidelijk dat de grond veerkrachtiger moest worden gemaakt door véél compost op te voeren. Dat kon door de hele oppervlakte aan grasklaver: die geeft extra mestrechten die zo veel mogelijk gebruikt werden voor het opvoeren van compost en stalmest, in overleg met melkveehouder en grasklaver-beheerder Kris van Dijck (zie ‘over ons’). In 2018 wordt bovendien met investeringen werk gemaakt van ploegloos boeren: de grond wordt niet gekeerd; behalve de opperste laag wordt de grond zo veel mogelijk onaangeroerd gelaten. De combinatie met veel compost wordt erg geapprecieerd door de gemeenschap aan regenwormen: deze bouwen jaar na jaar steeds meer kanaaltjes en luchtigheid op waardoor de afwatering bij zondvloed verbetert.

Om een idee te geven:

DROOGTE

In 2017 zijn tot nu toe alle teelten 100% geslaagd, zowel in kwaliteit als in kwantiteit en zonder veel te kunnen gieten! Vollegrond spinazie, ruccola en paksoi zijn door de droogte wel snel doorgeschoten. Pastinaakhoeveelheden (winteroogst) zullen wat minder zijn dan verhoopt door het moeilijke zaaien in de droge maanden april, mei, juni. Boontjes en worteltjes, die op zandgrond slecht gekiemd hebben, hebben het op LvD heel goed gedaan. Pastinaak zal niet afwezig zijn. Dit alles terwijl er nog amper of niet beregend kon worden in 2017.
Voor de meeste teelten bleek droogte eerder in het voordeel van Land Van Duwijck: de zandleem met gescheurd grasland, stalmest en compost houdt het vocht goed vast en door de droogte kan er veel geschoffeld worden (onkruid afsnijden).

Wat met ziekten?

Zie: biologische landbouw

Onze groentenkalender geeft aan welke groenten Land Van Duwijck aanbiedt per maand